Mühür Bozma

Dayanak
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 203. Maddesi "Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır."
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 61. Maddesi'nin 9. Fıkrası "Adli para cezasının seçimlik ceza olarak öngörüldüğü suçlarda bu cezaya ilişkin gün biriminin alt sınırı, o suç tanımındaki hapis cezasının alt sınırından az; üst sınırı da, hapis cezasının üst sınırından fazla olamaz"
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesi'nin 1. Fıkrası " Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak; ... Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten .. yoksun bırıkalır"
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 66. Maddesi'nin 1. Fıkrası " Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kamu davası; ... Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl, Geçmesiyle düşer."
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesinin 5. fıkrası "Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir..."
5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'nun 11. Maddesi "Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, sulh ceza hakimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır."
Korunan Değer
Kamu Güvenliğidir.
Fail ve Mağdur
Fail herkes olabilir.
Mağdur toplumdur.
Maddi Unsur
Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldırmak veya konuluş amacına aykırı hareket etmek
Manevi Unsur
Kasten işlenebilir.
Özel Görünüşleri
Teşebbüs
İştirak
İçtima
Özel Halleri
Usul
Bir suç hakkında ilgili kanunda şikayetle ilgili bir düzenleme yoksa o suç resen takip edilir. Bu suç şikayete tabi suçlardan değildir.
Davaya asliye ceza mahkemelerince bakılır.
Dava Zamanaşımı 8 yıldır.
Uzlaşma hükümleri uygulanamaz.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.
Zarar doğurmaya elverişli suçlardan değildir.
Örnek Hüküm

Örnek Yüksek Mahkeme Kararları

Yargıtay 21. Ceza Dairesi, 15.03.2016 gün, 2016/1529 Esas, 2016/2401 Karar

... mühürleme işleminin, özel hukuk tüzel kişisi ... görevlilerince tatbik edilmiş olması karşısında, ... bu mühürleme işlemine aykırı davranışta, 5237 sayılı TCK'nin 203 üncü maddesinde düzenlenen "mühür bozma" suçunun unsurları oluşmayacağı...

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 09.03.2015 gün, 2014/22307 Esas, 2015/23186 Karar

... hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilebilmesi için, .. zararın ödenmesi koşulu öngörülmüş ise de ... mühür bozma suçunun devlete ve millete karşı suçlar arasında yer alıp, kamu idaresinin mühür koymaya yönelik iradesine karşı işlenmesi nedeniyle, mühür bozma eyleminin meydana getirdiği bir zarardan söz edilemeyeceği ...

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 06.05.2014 gün, 2013/24782 Esas, 2014/8743 Karar

TCK'nin 203 üncü maddesi, esasta bir şeyin saklanmasını veya varlığının olduğu gibi muhafazasını sağlamak üzere, kanunun veya yetkili makamların emrine uyularak konulmuş mührün kaldırılmasını cezalandırmaktadır. Burada mühürleme işleminin amacı devlet yönetiminin bir şeyi koruma altına alma ve başkalarının tasarrufunu önleme iradesinin konulan mühürle açıklanması olup, bu iradeyi etkisiz duruma getirerek onu ihlal eden herhangi bir eylem gerçekleştiği takdirde suç işlenmiş olacaktır. Bu nedenle, yasaya uygun biçimde konulan bir mührün varlığı, mühür bozma suçunun ön koşuludur. ... sayaçların imali aşamasında konulan bakanlık mührünün anılan yasa ve maddesinde belirtilen mühür olarak kabul edilemeyeceğinden yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmayacağı ...

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 06.11.2014 gün, 2014/3215 Esas, 2014/18588 Karar

... farklı tarihlerde düzenlenen mühür bozma tutanaklarının, ... zincirleme suç ya da ayrı suçları oluşturacağı, zincirleme suç ilişkisi içindeki eylemlerden bazılarının kesinleşmiş mahkumiyet hükmüne konu olması diğer eylemlerin dava konusu yapılmasına engel teşkil etmeyeceği ...

Facebook ile paylaş Twitter ile paylaş Google+ ile paylaş

Aksarı Avukatlık Bürosu - © - 2019